Tillgångar:


Mekanisk verkstad

Digital verkstad. 3D skrivare & 3D skanner

Volleyboll onsdagar kl; 19.00-21.00 ...............................Facebook

Sommartid: Beach volleyboll  ........................................Facebook

Helikoptersimulator

Cykelverkstad

SPCS Bokförningsprogram

Fotostudio

Ritprogram: Auto CAD, 3D studio Max

Webb design program

Motionsdans 

Swish:  123-434 91 63   Bankgiro: 0650-4963

Din donation betyder mycket för oss.


OBS! Vi samarbertar nu med Remondis återbruk i Västerås


Medlemmar kan nu lämna blybatterier, metallskrot, t.ex. aluminium, koppar, bly m.m.till Remondis.


OBS! Viktigt att meddela Remondis vid avlämnandet att ersättningen ska skickas till Tekniska föreningen Pars.
Länk till

Remondis i Västerås

Skicka 300 kr i bidrag till föreningen så får du välja en av tjänsterna.  • Hårvård: Hårmästare  Jalil Gaskari  ( Amir ) ställer upp för dig.


  • Cykelservice: ingår hämtning om cykeln finns i Västerås.


  • Använda vår helikoptersimulator.


  • Fotostudio med fotoutrustning för inomhus- och utomhusbruk.

KOMMANDE EVENEMANG

6/6 National dag: vi kommer och samla i Djäkneberg och fira national dagen... lätt smörgås, kaffe ... mm... och extra cykel finns i kansli.

Efter Nationaldagsfest vi cyklar till lögarängen och spelar beachvolley. 

 

Idé Bank 💡 

Här har vi våra idé bank som gäller olika projekter som vi håller på, om du interesserad vara med, välkommen och anmäla dig.


Jalil Gaskari har ansvar att godkänna personer som söker vara i dom projekter.

PS: Det behövs inte vara medlem i Tekniska föreningen Pars att logga in ide' bank.


Lista över projekter

Spännband

Kan du korta av bandet på ett spännband, utan att kappa eller skada på själva bandet.

 Bromssystem 

i bilar

Kom ihåg varje gång när du tryker på broms pedallen, bromsskiva släpper små partikal och dem bromspartikel hamnar i vår naturen. Vi har ett nytt bromssystem.

Minska fosilbränsle i din vardagsbruk transporter

Vi på Tekniska föreningen Pars har bestämd att i första hand anväda cykel & för tunga transport el drift fordon


Föreningen Pars har 5 damcykelar i bruk och en eget cykelverkstad till repration ..


Medlamar bara får låna våra cykelar

Vi har kurs för repration för vuxna och ung dommar

Ansvaringen: Jali Gaskari (Amir)

D-vitamin

Vi vet att när sol strålen passera genom glas, värme kan passera men inte D-vitamin.

Ario 5

ANAHITA


God of water in the Iran and worldKomplimera

metalburkar

Linda Gaskari metoder att komprimera metall burkar

 Släpkärra

Vi testade en ny funktion till cykel släpkärra ... Det är möjligt att utveckla den till bilar ...

Dricksvatten

i Västerås

Vetenskapen visar varje person behöver två liter vatten per dygen. Västerås  har cirka 150,000 invånare, det betyder vi behöver cirka 300,000 liter dricksvatten per dygent.

Fråga är:  Varför rengöringsverket i Västerås producera 50,000,000 liter dricksvatten per dag?


Link till Mälarenergi

 

Helikopter

simulator

Vi på föreningen Pars har utveklad en helikopter simulator .... Ni får öva med vår helikopter styrningens system.

Styrelse 

Ordförande: 


Jalil Gaskari

Ledamot:


Javad Moghadam


Sekreterare:


Linda Gaskari

Ledamot:


Jasmin Thanki


Kassör:


Sandip Thanki

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

HJÄLP OSS ATT VÄXA, BLI SPONSOR

VI TACKAR ALLA VÅRA SPONSORER

Länkar

VI VÄLKOMNAR ALLA ATT PROVA OCH VARA EN DEL AV OSS

Stadgar

Stadgar


Tekniska föreningen Pars

Ändringsförslag på årsmöte 2023-10-29.

Innehåll:


§ 1 Föreningens syfte och ändamål

§ 2 Verksamhet

§ 3 Struktur och organisation

§ 4 Medlemskap och avgifter

§ 5 Medlems rättigheter och skyldigheter

§ 6 Årsmöte

§ 7 Valnämnd och nomineringar

§ 8 Styrelse

§ 9 Ordförandekonferens

§ 10 Kansli

§ 11 Förvaltning av föreningens tillgångar

§ 12 Räkenskaper och revision

§ 13 Motioner

§ 14 Hedersmedlem

§ 15 Ändring av stadgar

§ 16 Åtgärder vid föreningens eventuella upplösning

§ 1. Föreningens syfte och ändamål

personer och företag. Föreningen har till syfte att centralt verka för främjandet av innova­tions­klimatet och i synnerhet den enskilde individens möjlighet att bidra till den framtida förnyelsen och välståndsutvecklingen i samhället. Föreningen skall verka för hållbarhet, inkludering och jämställdhet.

Föreningen skall arbeta ideellt, allmännyttigt och partipolitiskt obundet.


§ 2. VerksamhetUnder struktur

Stadgar för

Tekniska Föreningen Pars i Västerås

§ 1

Syfte och hemvist

Föreningen vill sammanföra personer i Västerås med omnejd som har intresse för teknik och till teknik kopplade frågor. 

Tekniska Föreningen Pars Klubben har sitt säte i Västerås.

§ 2

Verksamhet

Verksamhet bedrivs genom föredrag, studiebesök, utställningar och andra aktiviteter. Dessutom utdelas stipendier för studier/forskning, eller till personer vars verksamhet varit ägnad att stimulera intresset för teknik, speciellt då bland ungdomar.

Ansvarig för verksamheten är föreningens styrelse, vars ledamöter väljs för en period av ett år. Ledamot skall vara medlem i föreningen.

Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.

Redovisning av verksamheten ges vid ordinarie årsmöte, som hålles i mars månad.

§ 3

Medlemmar

Föreningen är öppen för alla, men vänder sig i första hand till personer som är eller varit verksamma inom teknikområdet eller är studerar vid tekniska linjer inom högskola eller gymnasium.

Medlemskap erhålls genom registrering och erläggande av medlemsavgift.


§ 4

Styrelse och funktionärer

Ledamöterna i styrelse inväljs vid årsmöte på förslag av valberedningen.

Styrelsen består av minst tre, mest fem medlemmar:

ordförande

sekreterare

kassör

y

§ 5

Specialsektioner

För att tillmötesgå speciella intresseinriktningar kan specialsektioner bildas.

Specialsektion tillsätter egen styrelse, som kan vara begränsad till ordförande och sekreterare

För medlemskap i sektion erläggs utöver ordinarie avgift en särskild sektionsavgift, vars storlek årligen bestäms av årsmötet.

För sektionens verksamhet erforderliga medel beviljas av föreningens styrelse.

§6

Årsmöte

Föreningens årsmöte skall hållas mars månads utgång. Kallelse skall utsändas senast två veckor före mötet. 

Vid årsmötet skall minst följande ärenden behandlas:

-      Styrelsens årsberättelse.

-      Revisorns berättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna arbetsåret.

-      Val för tiden t.o.m. nästa årsmöte av styrelse och övriga funktionärer

-      Val av valnämnd och sammankallande i denna

-      Fastställande av årsavgift.

-      Övriga frågor

§7

Stadgeändring

Beslut om stadgeändring skall fattas vid två på varandra följande ordinarie eller extra årsmöten med minst tre veckors mellanrum. För stadgeändring erfordras minst två tredjedelars majoritet av närvarande medlemmar vid det senare av dessa båda sammanträden.


§ 8

Idé bank

Tekniska Föreningen Pars driver idé bank ..............................................  . fortsätter 

                                                                                          

Kontakt information

ÖPPET TIDER


Mån- fredag                     16.00 - 19.00

Lör-Sön öppet hus:        15.00 - 16.00

LÅT OSS FÅ VETA OM DU VILL DELTA I EN ÖVNING ELLER OM DU HAR OBESVARADE FRÅGOR. VI HJÄLPER DIG GÄRNA.

 
 
 

ORDFÖRANDE


Jalil Gaskari


Produkt utveklare
KASSÖR


Sandip Thanki


Projekt ledare

ADMINISTRATIV PERSONAL


Jalil Gaskari & Linda Gaskari

Projekt ledare